Projekty

Posouzení realizovatelnosti:

 • Úvodní posouzení je základem úspěšné realizace projektu. Zároveň šetří náklady na přípravu projektů, které nesplňují již na začátku základní předpoklady pro úspěšnou realizaci.
 • Posoudit je nutné především schopnost realizovat výstupy projektu ve stanovených objemech a parametrech (marketingová strategie), zajištění odpovídajících zdrojů pro potřeby projektu (finanční analýza) a rentabilitu projektu. Následně další aspekty záměru.
 • Nabízíme komplexní posouzení realizovatelnosti projektu před zahájením jeho příprav a zpracování doporučení pro přípravu realizace projektu
 • Vyhledáme vhodný dotační program a zpracujeme analýzu možností spolufinancování z fondů a dotačních programů

Příprava projektu:

 • Její kvalita minimalizuje rizika realizace projektu, v oblasti řízení a financování je podmínkou úspěšné realizace projektu
 • S využitím získaných zkušeností zajistíme komplexní přípravu projektu a jeho zajištění po stránce materiální, technicko technologické, marketingové, personální, ekonomické a řízení projektu
 • Zpracujeme podnikatelský záměr, studii proveditelnosti, analýzu nákladů a přínosů, logický rámec, marketingovou studii projektu, připravíme kvalitní podklady pro rozhodnutí o realizaci projektu, včetně analýzy rizik projektu

Řízení projektů:

 • Nabízíme zajištění řízení projektu ve spolupráci s pracovníky společnosti, na základě vzájemné dohody a spolupráce, našim společným cílem je úspěšný projekt

Podnikatelské záměry:

 • Zpracování podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti, logického rámce, analýzy nákladů a přínosů CBA, marketingových studií projektu
 • Jednotlivé studie a analýzy zpracujeme dle požadavků realizátora, investora nebo poskytovatele dotace.
 • Současně můžeme zvolit vlastní strukturu studií nebo analýz, připravenou naší společností s využitím dlouhodobých zkušeností v jednotlivých činnostech
 • V rámci analýz a studií navrhneme varianty řešení, včetně doporučení optimální varianty ve vazbě na rizika projektu
 • Upozorníme realizátora projektu na nebezpečí a rizika při realizaci projektu

Financování projektů

 • Zajištění finančních zdrojů projektu je jednou ze základních podmínek jeho úspěšné realizace
 • Zpracování analýzy financování a zpracování platebního kalendáře projektu  je nezbytnou podmínkou úspěchu
 • Zpracujeme přehled a analýzu disponibilních vlastních a cizích zdrojů pro financování projektu
 • Zajistíme jednání s investory projektu, včetně bank, zpracujeme podklady a analýzy pro tato jednání podle požadavků investora
 • Zpracujeme finanční plán a platební kalendář projektu, zajistíme jeho plnění a kontrolu