Služby

 

Komplexní poradenské služby jsou od založení naší firmy základem naší nabídky.
Komplexnost a kvalita služeb jsou našim dlouhodobým cílem a úkolem.

Strukturu služeb představují:

Dotační a projektové poradenství:

Nabízíme celé spektrum poradenských služeb v oblasti získávání dotací a zdrojů financování projektů z fondů EU a dalších veřejných a soukromých zdrojů.

Našimi zákazníky jsou živnostníci, podnikatelé, firmy, obce, státní organizace, neziskové a jiné organizace na teritoriu celé České republiky

Základ nabídky tvoří:

 • Analýza projektového záměru, posouzení reálnosti projektu, vyhledání možností financování a dotačních příležitostí, prověření pravděpodobnosti úspěchu žádosti o dotaci

 • Zpracování žádosti o dotaci, úvěr nebo jiný zdroj financování se všemi předepsanými náležitostmi a její včasné odevzdání poskytovateli
 • Výběr dodavatele realizace (projektu, stavby strojů a zařízení), splnění všech zákonných povinností investora v souvislosti s tímto výběrem
 • Monitoring projektu, plnění podmínek vyplývajících z grantových a jiných smluv po dobu povinného monitorování projektu

Veřejné zakázky:

příprava a organizace veřejných zakázek.

Základ nabídky tvoří:

 • veřejné zakázky malého rozsahu
 • veřejné zakázky podle pravidel poskytovatele dotace
 • zadávací řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016

Organizační a ekonomické poradenství:

Disponujeme mnohaletými zkušenostmi z managementu malých a středních firem, detailně známe řídící a ekonomické systémy v těchto firmách. Nabízíme komplexní poradenství pro řízení malých a středních firem, neziskových a jiných organizací

Základ nabídky tvoří:

 • Analýza systému řízení firmy, návrh změn systému a jejich realizace s cílem zvýšení efektivnosti řízení
 • Analýza informačních systémů, návrh jejich inovace tak aby poskytovaly veškeré informace potřebné pro efektivní řízení firmy nebo organizace. Zavedení informačního systému ve spolupráci s programátory nebo externí softwarovou firmou
 • Zpracování finančních analýz firem a organizací, zhodnocení vývoje a návrh opatření pro zvýšení ekonomické prosperity organizace
 • Ekonomické a finanční analýzy projektů v rámci rozvoje firem a organizací, analýza dopadů organizačních a jiných změn do hospodaření a řízení firem a organizací
 • Analýza, návrh na zavedení nebo inovaci kalkulačních systémů malých a střeních firem
 • Zavádění systémů managementu jakosti

Jako komplexní službu nabízíme návrh a zavedení systému efektivního controllingu firem a organizací jako základního prvku efektivního řízení firmy a významného prostředku pro zvýšení efektivity firemních procesů.

Kurzy a vzdělávání

Od roku 1995 nabízíme široký sortiment přednášek, seminářů a kurzů v oblasti managementu, marketingu, ekonomiky a základních manažerských a administrativních dovedností. Našimi zákazníky jsou především Úřady práce, kde spolupracujeme v oblasti akreditovaných rekvalifikačních kurzů. Dále jsou to podnikatelé, firmy a pracovníci jiných organizací, které využívají našich služeb ke vzdělávání svých pracovníků.

Základ nabídky tvoří:

 • Rekvalifikační kurzy akreditované v oborech účetnictví, manažer malého podniku, základy podnikání, administrativní pracovník s praxí
 • Vlastní kurzy a programy pro manažery firem a organizací, kde jsme schopni navrhnout individuální program vzdělávání manažerů pro konkrétní firmu nebo organizaci, včetně zajištění dotací na vzdělávání pracovníků
 • Oborové kurzy v oblasti ekonomiky, daní, účetnictví, marketingu, systémů jakosti
 • Individuální vzdělávací programy pro firmy a organizace sestavené na základě analýzy jejich potřeb

Máme vysoce kvalitní lektorský sbor, disponující interními a externími lektory s dlouholetou praxí nejen školskou ale přímo v konkrétních firmách a organizacích. Kurzy probíhají převážně ve vlastních učebnách ve Žďáře nad Sázavou

Ostatní služby

Doplňují nebo rozšiřují základní výše uvedené služby. I u nich je základem komplexnost, vysoká profesionalita a kvalita a individuální princip spolupráce se zákazníkem.

Mezi ostatní služby patří:

 • Zpracování účetnictví pro malá a střední podnikatele a organizace rámci pobočky Žďár nad Sázavou a regionu kraje Vysočina
 • Marketingové studie, strategie a marketingové poradenství včetně zpracování firemního stylu, návrhu reklamy, přípravy a organizace reklamních akcí
 • Realitní činnost představující komplexní poradenství v rámci nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí