Rozbory hospodaření (operativní controlling)

eCONT

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A OPERATIVNÍCH DAT POTŘEBNÝCH K EFEKTIVNÍMU ŘÍZENÍ FIRMY

V současné době dochází k dramatickým rychlým změnám v hospodaření firem. Skokově se mění ceny vstupů, vzhledem k inflaci dochází ke změnám ve mzdové oblasti, kolísá a snižuje se poptávka.

Na tyto změny musí management firem umět pružně a rychle reagovat, aby minimalizoval nebo zamezil jejich dopadu do hospodaření firmy.

Pro tato rozhodnutí potřebuje rychlé a přesné informace o změnách z informačního systému firmy, především pak z účetní evidence. Musí umět tyto informace vyhodnotit a efektivně na ně reagovat.

Nabízíme systém výběru a hodnocení ekonomických a operativních ukazatelů založený na přenosu dat z informačního systému firmy jejich sledování a vyhodnocení. Máme vytvořen Excelový program, který automaticky zpracovává a hodnotí převzatá data. Následně je schopen poskytnout managementu potřebné informace pro reakci na probíhající změny a efektivní řízení. Hodnocení umíme prezentovat managementu a spolupracovat při přípravě potřebných opatření. 

Data lze převzít z libovolného informačního systému, který umožňuje export dat do Excelu.

Systém hodnotí následující nákladová, výnosová a operativní data (ukazatele):

 • Výnosy a tržby za zboží, výrobky nebo služby a nákladovost produkce
 • Hospodářský výsledek, provozní hospodářský výsledek, a hospodářský výsledek bez úroků a odpisů EBITDA, rentabilita produkce
 • Spotřeba materiálu a materiálová náročnost výroby
 • Přidaná hodnota, rentabilita přidané hodnoty, přidaná hodnota na pracovníka
 • Osobní náklady, podíl osobních nákladů na tržbách, osobní náklady na pracovníka
 • Objem produkce, průměrná cena produktu
 • Tržby za zboží, náklady za prodané zboží, obchodní marže a průměrná cena prodaného zboží
 • Fixní a variabilní náklady, výpočet bodu zvratu (jaký objem produkce je nutný pro dosažení zisku)

Jednotlivé ukazatele je možné vybrat podle charakteru produkce a oboru podnikání. Sledování a hodnocení lze přizpůsobit potřebám konkrétní firmy. Podle potřeb lze sledovat a kombinovat další potřebná data. Podle zájmu a možností lze doplnit o data finanční analýzy (pohledávky, závazky, zásoby a další položky aktiv a pasiv a jejich vývoj, vývoj ukazatelů finanční analýzy)

Systém nabízí manažerský, majitelský a ekonomický pohled na jednotlivá data.

Data jsou sledována a hodnocena měsíčně nebo čtvrtletně podle potřeb a možností, jejich vývoj lze sledovat za aktuální a až dvě minulá období. Pro hodnocení je možné stanovit inflační meziroční koeficient.

Systém obsahuje celkové hodnocení – měsíční, čtvrtletní, roční. Data jsou hodnocena

 • Měsíčně (čtvrtletně) ve srovnání s minulým měsícem (čtvrtletím), stejným obdobím minulého (předminulého) roku a aktuálním měsíčním (čtvrtletním) průměrem
 • Od počátku roku, ve srovnání s minulým (předminulým) rokem
 • Na základě měsíčního (čtvrtletního) průměru systém propočte predikci (výhled) do konce roku

Přehled vývoje ukazatelů a výše probíhajících změn je prezentována v tabulkách a v grafickém vyjádření. Zájemci jsou předávána v PDF formátu.

Systém byl vyvíjen a je interně používán více než deset let, máme zkušenosti s prezentací výsledků managementům firem.

UKÁZKA